آسيب هاي نيدل استيك :

آسيب هاي نيدل استيك، يك زخم است كه با ايجاد يك سوراخ در پوست وبطور معمول بوسيله نوك سوزن ايجاد ميشود.اما  ممكن است بوسيله ساير ابزارهاي تيز نيز ايجاد شود.بطور رايج برخورد افرادي كه با سوزن دركارهاي  درماني تماس داشتند مثل زخم ها يي كه در در اجتماع پزشكي صورت ميگيرد.اين اتفاقات به دليل ريسك  انتقال بيماريهاي نهفته در خون ايجاد نگراني كرده است مثل ويروس هپاتيت  ب(HBV (، ويروس هپاتيت سي(HCV)، HIV  ويروس عامل بيماري ايدز.با وجود اهميت زياد به عنوان اتفاق پزشكي، ولي اين زخم هاي نيدل استيك مورد غفلت قرار داده شده، وبيشتر مواقع گزارش داده نمي شود.و كد ICD-10  آن در دسترس نيست.از طرف ديگر نيدل استيك به عنوان خطر كارهاي درماني تشخيص داده شده است كه  پيشگيري آنها موضوعي از آئين نامه است وتلاش براي كاهش و رفع اين اتفاق مهارشدني شده است.    

رويداد:

در محيط هاي درماني زخم هاي نيدل استيك رايجند.وقتي داروهاي عضلاني يا وريدي تزريق ميشونديا پروسيجرهاي ديگري انجام شود كه ابزارهاي تيز و سر سوزن ها درگيرند ميتواند اشتباهاْ دچار لغزش شود و ايجاد زخم در فرد مراقبت دهنده شود.اين امر باعث انتقال ويروسها از فرد ناقل به فرد گيرنده شود.اين اتفاق ها معمولا در زمان گذاشتن در پوش براي سر سوزن ودر نهايت گذاشتن در ظروف مخصوص اشياي تيزاتفاق مي افتد.در طول جراحي هم ممكن است سوزن هاي جراحي سهوا ٌ در دستكش و يا در پوست تيم جراحي نفوذ كند. نفوذ كردن چاقوهاي جراحي ويا ساير ابزارهاي تيز در پوست جراحان هم جز آسيب هاي نيدل استيك دسته بندي ميشود. معمولاّ زخم هاي نيدل استيك به صورت خونريزي خفيف و يا تروماي قابل ديدن كوچك است اما در واقع خطر عفونت ويروسي است كه باقي ميماند.زخم چاقوي جراحي نياز به مراقبت بيشتري نسبت به نيدل استيك دارد.زخم هاي نيدل استيك فقط به اجتماع پزشكي محدود نميشود، وممكن است در هر محيطي كه خطر مواجهه با ابزارهاي تيزاست، وجود داشته باشد.

فراواني:

شمار اين اتفاق در سال 1999 در آمريكا 800هزار مورد تخمين زده شده است .تحقيق ديگري در سطح جهاني آماري حدود 3.5 ميليون مورد را ذكر كرده است.در ميان كادر مراقبتي پرستاران و پزشكان در دوره ي  كارآموزي خود بيشتراز همه در خطرند. در داخل فيلد هاي درماني تفاوت اصلي راجع به خطر نيدل استيك شدن است بنابراين از نظر ريت زخم:بخش هاي جراحي،بيهوشي،گوش حلق بيني،داخلي و پوست، نسبتاْ بالا و راديو لوژي و بخش اطفال نسبتا پائين اند.بيش از نيمي از موارد به عنوان زخمهاي كادرمراقبتي گزارش داده نميشودبخاطر ترس از بدنام شدن و پيآمد هاي پيشرفته مربوط به خطر بيماري.

زخم هاي نيدل استيك نه تنها ممكن است نه تنها در زمان اوليه با ابزارهاي تيز سرايت مي كنند ، بلكه بعداز مدتي با سوزنهايي كه حامل خون خشك شده اند نيز سرايت اتفاق مي افتد.در حالي كه قدرت ايجاد عفونت HIV وHCVدر طول چند ساعت كاهش يافته ،ولي HBV در مقابل خشك شدن مقاوم است و براي بيشتر از يك هفته ميتواندايجاد عفونت كند.

ريسك:

زماني كه زخم هاي نيدل استيك حمل كننده ي عوامل با لقوه ي ايي مثل باكتري ،تك سلولي ها ، ويروسها(HIV،HBV،HCV)و پريونها باشند اهميت دارد. كه در سال يكبار تخمين زده شده است 66000آلودگي با HBVو 16000مورد با HCV،1000مورد بوسيله ي HIV. به علاوه آسيب هاي نيدل استيك ممكن است به يك استرس مهم و يا تشويشي براي فرد آسيب ديده سوق داده شود.مراقبت كردن و درمان زخم هاي نيدل استيك گران قيمت اندو حدودا 2500دلار در زمان كوتاهي در آمريكا تخمين زده شده است.

زخم هايي كه سوراخ ايجاد ميكند،نفوذ عميق ،خون ديده شده در سوزن ،سوزن هايي كه در شريان و وريد به طور عميق وارد شده است، يابوسيله ي خون در بيماران كه شناخته شده براي افزايش خطر عفونت HIVاست.

ريسك زخمهاي ايجاد شده براي HBVمورد300(30%)،و30موردHCV (3%)و 3موردHIV(0.3%)از 1000نفرنسبي تخمين  شده است.

در بيشتر موارد زخم هاي نيدل استيك زماني اتفاق مي افتد كه فرد بيمار حامل هيچگونه ويروسي نيست،بنابراين خطر هيچگونه عفونت نيست.با وجود اين اسرس و نگراني ايجاد ميشود كه علائم تفكيكي براي جلوگيري صورت بگيرد.

پيشگيري:

مرحله پيشگيري ميتواند در چندين سطح و شامل كاهش يا رفع در استفاده از وسايل تيز بيش از حد ممكن ،كنترل هاي مهندسي (يعني نيدلهايي به همراه ابزارهاي ايمن)،كنترل هاي اجرايي شامل كارآموزي و قيد شرط هاي كافي،كنترل كار در زمان تمرين،در آخر شامل استفاده از ابزارهايي جهت گرفتن نيدلها(بجاي استفاده از انگشتان)،عملكرد چاقوهاي جراحي،جلوگيري كردن از دست به دست براي حمل ابزار هاي تيز .پيشرفتهاي مهندسي-پزشكي شامل توسعه وپيشرفت درباره ي نيدلهاي بي خطر و دور ريختن بي خطر نيدلها .قانون اينكه لمس نشود براي رفع تماسهاي مستقيم با سوزنها در زمان استفاده و مصرف زياد كاهش ريسك زخم هاست .در جراحي وجود ست هايي از سوزنهاي لبه كلفت براي سوچور كردن،جهت كاهش زخم هاي نيدل استيك استفاده شود.

بعضي كشورها قوانيني براي محافظت كادر مراقبتي وضع كردند.تعهدي كه در آئين نامه ذكر شده از وسايل ايمن و دور ريختن نيدلها بدون هيچگونه ابزار تيز و يا نيدلي.و دور ريختن آنها در يك جريان مواد زائد پزشكي.

مديريت:

بعد از زخم هاي نيدل استيك پروسيجر مهمي كه بايد انجام شود اين است كه ريسك عفونت فرد گيرنده كاهش يابد.محلي كه آسيب ديده است بايد با آب و صابون شسته شود  اين عمل كه محل آسيب ديده را فشار دهند تا خون بيشتري بيرون بريزد نادرست است و توسط مركز كنترل بيماريها( CDC) سفارش نشده است.تست هاي آزمايشگاهي هم براي فرد آسيب ديده جز مطالعات اساسي و پايه حساب مي شود: نسبت به HIVو هپاتيت حاد   HAV IgM , HBsAg , HB core IgM , HCVو براي ايمني، آنتي بادي هاي سطحي. مگر اينكه پيش از اين شناخته شده باشد كه وضعيت بايد توسط آزمايش هايHBsAG, anti-HCV آنتي بادي هاي HIV بايد صورت بگيرد.اگر از نظر HBV, HCV HIV  منفي بود ، (PEP)پيشگيري قبل انتشار (پيشگيري اوليه)بايد آغاز شود به طور كامل در يك ساعت اول آسيب ديدگي  به طور نمونه در بخش اورژانس و يا  مراكز درماني انجام مي شود.

..........................................................................................

و اما در ايران:با توجه به اهميت ايمن سازي پرسنل درماني و پيشگيري از بروز بيماريهاي واگيردار اقدامات انجام شده به شرح ذيل ميباشد:

-واكسيناسيون پرسنل برعليه هپاتيت ب

-الزامي نمودن تشكيل پرونده بهداشتي

-نصب تابلواحتياطات استاندارد در كليه بخشها وواحدها درماني

-نصب دستورالعمل مديريت شده شماره 14

-نصب اطلاعيه تزريقات ايمن

-برگزاري كلاس شناخت بيماري ايدز وهپاتيت درچند نوبت براي كليه پرسنل درماني

-ومعرفي پرسنل آسيب ديده به پزشك كنترل عفونت جهت اقذانات درماني ومعرفي به مركز بهداشت جهت واكسيناسيون

-تهيه تعدادي از ويالهاي ايمنوگلوبولين جهت موارد مواجهه

 

دستكشي كه شركت TurtleSkin ساخته است براي جلوگيري از آسيب هاي نيدل استيك.موضوعات مرتبط: علمي

تاريخ : سه شنبه ۲۳ تیر۱۳۸۸ | 9:49 | نویسنده : پرديس |